Sommerfenomen i Trondheim: Mange hotellrom står tomme

foto