Slike kvadratmeterpriser er det ikke ofte du ser i dette området