Slike kvadratmeterpriser er det ikke ofte du ser i denne delen av Trondheim