Av Lucie Katrine Eidem, kommunikasjonsdirektør i ScaleAQ

Som utstyrs- og teknologileverandør til den internasjonale havbruksnæringen jobber vi med å levere teknologiske løsninger som ivaretar god fiskevelferd og som reduserer oppdretternes miljøavtrykk.

I en verden med en stadig voksende befolkning blir det vanskeligere å finne bærekraftige matkilder. Når vi skal sikre mat til ti milliarder mennesker i 2050, er det forventet at vi må øke kjøttproduksjonen med cirka 52 prosent. Det vil ha et stort miljøavtrykk.

Verden trenger 70 % mer protein innen 2050. Havet dekker 70 % av jordens overflate, men er kilde til bare 2 % av vårt proteinbehov. Når verdens befolkning øker, trenger vi mer protein. Storfe og andre husdyr er en viktig del av vår matproduksjon, men denne produksjonen har også et fotavtrykk, og trenger i tillegg mye jordbruksareal. Akvakultur er derimot en av de mest bærekraftige måtene å produsere protein.

Bruker kunnskap

Vi bruker vår kunnskap om havbruk, biologiske prosesser, bærekraft og teknologiutvikling til å redusere miljøavtrykket til havbruket og til å bedre fiskevelferden. Gjennom tverrfaglige samarbeid på tvers av næringsaktører og forskningsmiljø tar vi tak i utfordringene knyttet til fiskevelferd og rømming. Gjennom dette arbeidet har vi blitt verdensledende leverandør av teknologi og utstyr til den globale oppdrettsnæringen.

Både kunstig intelligens og kamerateknologi er gode tiltak for å bedre fiskevelferden, både for å oppdage behov og for å predikere utvikling. Nå tester vi algoritmer for både individ og gruppeadferd på våre kamerasystemer og gjennom våre vaksineringsmaskiner.

Omtrent 70 % av klimapåvirkningen per enhet slaktet laks kommer fra fôrproduksjonen. Løsninger som reduserer overfôring og utslipp av mikroplast er avgjørende.

Kun 8,6 % av verdensøkonomien er sirkulær. I dagens lineære økonomi tar vi materialer fra jorden, produserer produkter av dem, for til slutt å kaste dem som avfall. Dette er ressurser som er på avveie og som må utnyttes bedre. Vi jobber nå med å gjøre flere produkter og materialer sirkulære. I 2021 satt vi i gang et prosjekt der utrangerte flytekrager ble omgjort til vannfôringsslanger.

Verdens økosystemer

Hvis vi i fremtiden spiser mer fisk og annen sjømat dyrket i havet, kan vi redusere avtrykket fra matproduksjon og derav vår påvirkning på verdens økosystemer og biodiversitet, både i hav, ferskvann og på land.

Havbruket har et viktig verdensoppdrag, og med all vår kompetanse må vi fortsette å være pådriver for den bærekraftige utvikling innen det globale havbruket.