– For denne regjeringen er det avgjørende med et godt og effektivt finanstilsyn. Det bidrar til å sikre finansiell stabilitet og velfungerende markeder, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår blant annet at det etableres en ny klagenemnd som skal behandle klager på Finanstilsynets vedtak.

Finanstilsynet skal etter lovforslaget fortsatt ledes av en direktør. Tilsynet skal som hovedregel ikke kunne instrueres i enkeltsaker, og regjeringen foreslår derfor at et eget styre skal få ansvaret for å behandle disse sakene.

Lovforslaget inneholder også en bestemmelse som begrenser muligheten til å instruere Finanstilsynet. Begrensningen gjelder for enkeltsaker, med unntak av saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning, og dette er nytt sett mot gjeldende rett.

– Forslaget til ny lov vil gi Finanstilsynet gode rammer slik at tilsynet kan møte utviklingen også fremover, sier Vedum.