1. januar gjøres det endringer i flere lover og regler her til lands. Her er en liten oversikt over endringer det kan være verdt å merke seg:

Moms på all netthandel fra utlandet

Fra 1. januar må du betale merverdiavgift og eventuell toll på kjøp under 350 kroner fra utenlandske nettbutikker. Det gjelder også hvis du har kjøpt en vare i 2023, men får den levert først i 2024. I dag kan du bestille moms- og tollfritt fra utlandet hvis prisen er under 350 kroner.

For å slippe momsen og eventuell toll, bør du sjekke om nettbutikken du handler hos er VOEC-registrert. Handler du fra en VOEC-registrert nettbutikk får du se totalprisen, og betaler alle avgifter når du handler.

Strengere regler for utenlandske turbusser i Norge

Norge har i lang tid hatt problemer med at turister fraktes rundt i det ganske land av utenlandske sjåfører og busser til en rimelig penge, noe som truer den norske turbilnæringen.

Fra nyttår vil det kun være lov for utenlandske busser å kjære med passasjerer på norske veier maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager i året. Målet med endringen er å få bukt med sosial dumping i transportsektoren.

Mer til vanskeligstilte

I dag faller barnetillegget til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstøtte bort hvis barnet har inntekt som går over grunnbeløpet på i underkant av 120000 kroner. Disse reglene oppheves fra 1. januar, slik at du som forsørger får barnetillegg uavhengig av hva som ditt barns inntekt.

Satsene for barnetillegg til arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstøtte økes til 36 kroner per barn per dag.

Høyere terskelverdi for beregning av strømstøtte

Siden desember 2021 har regjeringen hatt en strømstøtteordning som skal hjelpe deg med å håndtere de ekstraordinære strømprisene. I høst har strømstøtten vært basert på en gjennomsnittlig markedspris time for time, i det lokale prisområdet som din husholdning tilhører. Fra 1. januar øker terskelverdien for beregning av strømstøtte fra 70 til 73 øre per kWh eksklusive merverdiavgift.

Dette gjør at det er når prisen i enkelttimer går over 73 per kWh eksklusive merverdiavgift, og ikke 70 kWh eksklusive merverdiavgift, at strømstøtten vil dekke 90 prosent av prisen over dette nivået.

Flere arbeidsplasser må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Etter nyttår må omkring 35000 bedrifter innføre verneombud, som har ansvar for blant annet å ivareta deg som arbeidstakers interesser i miljøsaker. Endringer i arbeidsmiljøloven innebærer at alle virksomheter med fem eller flere ansatte må ha verneombud. Hovedregelen er at alle arbeidsplasser skal ha verneombud.

I tillegg må virksomheter med mer enn 30 eller flere ansatte ha arbeidsmiljøutvalg. I dag er denne terskelen 50 ansatte. Utvalget skal jobbe for et bedre arbeidsmiljø i virksomheten.

Reduserte avgifter på trafikkforsikringer og drivstoff

Fra 1. januar reduseres trafikkforsikringsavgiften med 1,10 kroner per døgn for alle kjøretøy utenom elbiler. Veibruksavgiften på bensin og mineralolje reduseres med henholdsvis 0,26 og 0,32 kroner per liter etter prisjustering etter nyttår.

Konverteringsterapi blir forbudt

Endringer i straffeloven innebærer at det fra 1. januar er straffbart å utføre og markedsføre konverteringsterapi. Forbudet gjelder også når handlingen blir foretatt utenfor Norge av en norsk statsborger, av en person med bosted i Norge, eller på vegne av et foretak registrert i Norge. Forbudet vil særlig gi beskyttelse til LHBT+-personer.

Barnet skal medvirke mer i barnevernet

En ny forskrift, som trer i kraft over nyttår, inneholder utdypende regler blant annet med hensikten å styrke barnets medvirkning i barnevernssaker. Denne tydeliggjør barnets rett til medvirkning i alle faser av en barnevernssak, og barnevernets ansvar for å tilrettelegge for at barnet får medvirke.

Barnet har også anledning til å ha med seg en tillitsperson i møter med barnevernet, som barnet som hovedregel selv velger. Foreldre trenger ikke å samtykke til valg av tillitsperson.

Obligatorisk fastpris på nye bøker

1. januar inntrer en ny boklov. Hensikten med den nye bokloven er å legge til rette for at det skapes en bred og mangfoldig litteratur av god kvalitet, og at litteraturen er tilgjengelig for alle i Norge.

Loven innebærer blant annet obligatorisk fastpris på bøker. Det vil si at utgiveren av boken skal sette en fastpris for salg til deg som forbruker. Fastprisen gjelder for utgivere og forhandlere i tolv måneder.

Økt barnetrygd

Satsen for ordinær barnetrygd for barn mellom 6 år til og med måneden før fylte 18 år, øker fra nyttår. Har du barn i denne aldersgruppen, får du mer utbetalt i barnetrygd hver måned. Den nye satsen er 1.510 kroner.