Næringsmiddelindustrien bidro mest til den samlede nedgangen med et fall på hele 7,8 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det henger sammen med et klart fall innen slakting og foredling av fisk, og må ses i sammenheng med en tidlig start på makrellsesongen i august og september.

Det var også nedgang i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt i ikke-jernholdig metall, som henger sammen med flere tilfeller av drifts- og vedlikeholdsstans for bedrifter innen disse næringsgruppene i oktober.

Uendret tremånedersperiode

Perioden august-oktober var om lag uendret med en svak nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Næringsmiddel- og drikkevareindustrien bidro mest i positiv retning med en oppgang på 1,7 prosent. Også dette har sammenheng med unormalt høyt slaktevolum av makrell.

Trevareindustrien og bygging av skip og oljeplattformer dro mest ned i denne perioden. Fallet i sistnevnte næring skjer som følge av stor produksjon i forrige tremånedersperiode.

Økning for olje og gass

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samlet (PII) gikk opp med 3,4 prosent i perioden august-oktober 2021, viser sesongjusterte tall.

Den samlede oppgangen drives av svært høy utvinning av olje og gass, som øker med henholdsvis 7,5 og 13,9 prosent.

Høyere olje- og gasspriser har gitt insentiv for å øke produksjonen på norsk sokkel.

Omsetningen økte i august-september

Industriomsetningen økte med 3,7 prosent i perioden august-oktober 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser tall fra SSB.

I oktober var det imidlertid en nedgang på 4,5 prosent for industrien samlet. Det skjer etter svært sterke omsetningstall for september.