Saken oppdateres...

Det er Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet som tar renteavgjørelsene.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 3,75 prosent. «Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i august», skriver Norges Bank på eget nettsted.

Prisveksten er klart over målet, i følge Norges Bank. Begrunnelsen er at lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor, at aktiviteten er fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt, selv om presset i norsk økonomi er i ferd med å avta, som Norges Bank skriver.

Komiteen i Norges Bank mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å bringe inflasjonen ned til målet. Prisveksten har vært klart høyere enn anslått i forrige rapport. Rentene ute har steget mer enn lagt til grunn. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til Norges Bank sitt nettsted.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Berg-Rusten / NPK

Økonomisk utvikling

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. «Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet», skriver Norges Bank.

«Samtidig har vi ennå ikke sett de fulle effektene av renteøkningene vi har bak oss. Det er usikkerhet om hvor mye husholdningene vil stramme inn på forbruket fremover som følge av høy prisvekst og økte renter. Dersom inflasjonen avtar raskere eller vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, kan renten bli lavere enn vi nå ser for oss», heter det videre.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til 4,25 prosent i løpet av høsten, heter det videre fra Norges Bank.

Den nye renta er den høyeste siden oktober 2008, da den var på 4,75 prosent.