Saken oppdateres...

Intensjonsavtalen regulerer ei rekke forhold bankene har blitt enige om ved inngangen til forhandlingene. En endelig avgjørelse om sammenslåing skal etter planen skje i november 2022.

– Sparebank 1 SMN har bygd ein solid posisjon med utgangspunkt i kompetansemiljøet vårt i Ålesund. Ved å forene kreftene med Sparebank 1 Søre Sunnmøre som over lang tid har etablert ein sterk posisjon på Søre Sunnmøre, kan vi realisere ambisjonen som er å bli den ledende banken i denne attraktive vekstregionen, sier styreleder i Sparebank 1 SMN, Kjell Bjordal i en børs- og pressemelding mandag morgen.

Sammen dekker de to bankene store deler av Sunnmøre, og har ambisjoner om å ta en solid posisjon i Fjordane.

- Ved å slå sammen de to bankene styrkes grunnlaget for lønnsom vekst, sterkere spesialist- og kompetansemiljø og økt tilstedeværelse i regionen. Vi mener bankene står betydelig sterkere sammen enn hver for seg, sier styreleder i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kjell Storeide i samme børsmelding.

Ingen vil bli oppsagt gjennom denne prosessen, melder bankene, og ingen kontorer vil bli nedlagt som følge av sammenslåingen. Dersom det inngås endelig avtale om sammenslåing, er planen å opprette region Sunnmøre og Fjordane som egen divisjon, med hovedkontor og ledelse i Volda. Divisjonen vil ledes av en konserndirektør som vil inngå i den sammenslåtte bankens konsernledelse. Stig Brautaset, som i dag er administrerende direktør i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, vil gå inn i denne rollen. Det vil gjennom de videre forhandlingene gjennomføres et arbeid hvor bankene i fellesskap utpeker ledelsen for den nye divisjonen, med representanter fra begge organisasjoner, opplyser bankene.

Adm.dir i Sparebank 1 Søre Sunnmøre Stig Brautaset, og Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank 1 SMN. Foto: Sparebank 1 SMN

Oppretter stiftelse

Hovedtillitsvalgt i begge bankene har vært tett involvert i arbeidet, og ansattes representanter i styrene har stemt for å inngå intensjonsavtalen. I forbindelse med sammenslåingen vil det også opprettes en sparebankstiftelse med hovedsete i Volda, som gjennom å bli største eier i den sammenslåtte banken skal forvalte store verdier. Stiftelsen skal styres fullt ut lokalt, og vil kunne bidra med betydelige summer til allmennyttige formål på Søre Sunnmøre.

Alle dagens kontorer i den sammenslåtte banken beholdes. I tillegg ønsker banken å styrke/utvide den lokale tilstedeværelsen ved å etablere flere kontorer. Den sammenslåtte banken har behov for å beholde alle ansatte, og ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen. De foreslåtte ambisjonene innebærer en vekst i markedsandel og antall ansatte.

Den nye sammenslåtte banken blir naturlig nok en stor bankvirksomhet i regionen: • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 275,9 milliarder kroner • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 213,5 milliarder • Innskudd: 123,0 milliarder • Egenkapital ekskl. hybridkapital: 22,6 milliarder • Ren kjernekapitaldekning (konsolidert): 18,3 % • Antall kontorer: 45 • Antall årsverk: 1621

(Kilde: Sparebank 1 SMN)

Sammenslåing i 2023

Etter den foreløpige tidsplanen tar bankene sikte på å behandle fusjonsplanen i bankenes styrer i begynnelsen av oktober 2022. Avtalen vil i så fall forelegges bankenes respektive representantskap/generalforsamling for beslutning i begynnelsen av november 2022. Etter den foreløpige tidsplanen tas det sikte på at en eventuell sammenslåing kan gjennomføres innen utgangen av første kvartal 2023.