NHOs økonomer og prognosemakere venter riktignok at renta skal ligge på dagens relativt høye nivå – 4,5 prosent – ut første halvår, men så skal rentebanen bikke nedover, viser årets første Økonomisk overblikk fra NHO. I rentebanen til Norges Bank er det størst sannsynlighet for ett rentekutt et godt stykke ut i andre halvår, men NHO dobler dette.

– Vi venter også at styringsrenten holdes uendret på 4,5 prosent gjennom første halvår i år, men anslår kutt på 25 basispunkter på rentemøtene både i september og desember, til 4 prosent ved utgangen av året, heter det i prognoserapporten.

Bare en uke før Fellesforbundet kommer til Norsk Industri med årets lønnskrav, vil ikke NHO gi noe tall for sine forventninger til lønnsutviklingen i år. Men lønnsøkning blir det, og basert på forventningene som er tilkjennegitt så langt, er det muligens endelig duket for reallønnsvekst.

NHO slutter seg til prisvekstanslaget på 4,1 prosent, som også Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt for dagen.

– Prisveksten ser ut til å avta, men vil i hele 2024 overstige inflasjonsmålet. Først til høsten kan et første rentekutt påregnes, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

Ledigheten stiger svakt

I den siste forventningsundersøkelsen til Norges Bank framgår det at arbeidsgiverorganisasjonene venter en gjennomsnittlig reallønnsvekst i år på 0,8 prosent.

Husholdningenes forbruk utgjør om lag halvparten av innenlandsk etterspørsel og svak forbruksutvikling har derfor tynget økonomien. I fjor falt husholdningenes konsum med 0,7 prosent – først og fremst på grunn av et markant fall i bilkjøp. Men i år synes forbrukertilliten å være tilbake.

Derfor venter NHO et det private forbruket skal opp med 1,4 prosent.

– Den viktigste driveren for forbruksutviklingen fremover er utviklingen i inntektene. Fra tredje til fjerde kvartal økte disponibel inntekt 1,5 prosent, målt i løpende priser. Et robust arbeidsmarked der sysselsettingen ventes å øke noe fremover sikrer mange jobb og inntekt. Det vil bidra til å støtte opp under forbruket fremover, skriver NHO.

Veksten i sysselsettingen avtar fra 1,3 prosent i år til 0,3 prosent, hvis NHOs prognose slår til. Samtidig venter organisasjonen at arbeidsledigheten skal stige fra 3,6 prosent til 3,9 prosent.

Ikke markant vendepunkt

Den samlede verdiskapingen i Norge blir relativt svak – 0,8 prosent.

– Noe markant vendepunkt er vanskelig å lese ut av våre tall. Etter et fjorår preget av stagnasjon både i Norge og hos mange av våre handelspartnere, er det utsikter til litt vekst i år, men svakere enn det som skal til for å ta unna veksten i arbeidstilbudet, slik at ledigheten vil øke, sier Dørum.

Resultatene i Næringslivets økonomibarometer for første kvartal viser fortsatt en svak markedssituasjon blant medlemsbedriftene. Et flertall venter også svekkelse fremover, men pessimismen har avtatt fra foregående kvartal.

– Selv om stemningen i vår medlemsmasse er mindre svartsynt enn den var, venter likevel gjennomsnittsbedriften en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene. I noen bransjer, med byggenæringen i spissen, er stemningen dessuten atskillig mer mollstemt. Her er aktivitetsbunnen – og vendepunktet – fortsatt langt unna, avslutter Dørum.