I dag slipper fiskeindustrien å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene. Og mens det generelt er tre ventedager før det gis dagpenger til de permitterte, er det for ansatte i fiskeforedlingsindustrien ingen slike ventedager

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå invitert de sentrale aktørene til en arbeidsgruppe som skal se på om særreglene er godt nok tilpasset dagens situasjon og behov, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Vi ønsker en gjennomgang for blant annet å se på om særreglene kan begrenses til den delen av næringen som baserer sin aktivitet på villfisk, sier arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen.

Bakgrunnen for dagens permitteringsregler henger sammen med at før var råvaretilgangen til fiskeforedlings- og sjømatindustrien basert på tradisjonelt fiske, og var derfor mindre forutsigbar.

Arbeidsgruppen skal blant annet kartlegge faktorer som fører til behov for å permittere og vurdere i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å gruppere fiskeindustrien i to deler. Gruppen skal også foreslå eventuelle endringer i særreglene.