Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 2. mai å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til Norges Banks nettside.

Komiteens vurdering er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet på to prosent innen rimelig tid. Pengepolitikken virker innstrammende, og det er lav vekst i norsk økonomi. Prisveksten avtar, men den er fortsatt klart over målet. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og en svakere krone bidrar til å holde prisveksten oppe, melder sentralbanken.

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått, skriver Norges Bank videre. «På den annen side er den økonomiske aktiviteten litt høyere enn ventet, og lønnsveksten kan se ut til å bli litt høyere enn anslått. Samtidig har renteforventningene ute økt, og kronen er noe svakere enn lagt til grunn. Frem mot det neste rentemøtet i juni vil komiteen få mer informasjon om den økonomiske utviklingen. Vi vil da legge frem nye prognoser. Informasjonen vi har fått så langt kan indikere at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss», heter det fra Norges Bank.

Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene, mener sentralbanken: «Skulle det bli nødvendig å heve renten igjen for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, er komiteen beredt til å gjøre det. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i mars», skriver Norges Bank i sin offentliggjøring.

Det ble ikke utarbeidet nye prognoser til dette møtet. Pengepolitisk rapport 2/24 publiseres sammen med rentebeslutningen 20. juni 2024, opplyser Norges Bank.