I årets statsbudsjett er det satt av om lag 1,2 milliarder kroner for opprettholdelse av togtilbud i en tid med sviktende billettinntekter. Uavhengig av endring i smitteverntiltak viderefører regjeringen støtten til togselskapene ut 2021. Utgiftene håndteres innenfor gjeldende budsjett.

Det er satt av 3,6 milliarder kroner i statsbudsjettet for å opprettholde kollektivtilbudene som driftes av fylkeskommunene – slik som buss, T-bane, trikk og ferje. Denne støtten videreføres også ut året. Også her går utgifter inn under gjeldende budsjett.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) håper folk kan reise mer kollektivt framover.

– Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier Hareide.