Statsforvalteren har ferdigbehandlet erstatningssøknadene for tap til rovvilt for sau for 2023. Tallene viser en liten økning i erstattede tap for sau, skriver Miljødirektoratet.

Antall erstattede sauer har økt fra 16.106 i 2022 til 17.273 i fjor.

Tallene viser at 1525 sau i fjor ble erstattet som tapt til ulv, mot 685 året før. Økningen er på 840.

Totalt fikk sauebøndene utbetalt drøyt 51,5 millioner kroner for sauene som gikk tapt til rovdyr i fjor. Det ble søkt om erstatning for 34.551 tapte sauer.

Jerv var i fjor, som tidligere år, rovdyret som tok flest sauer. I alt ble det utbetalt erstatning for 7101 sauer der jerv var skadevolder, som utgjør 41 prosent av alle de erstattede sauene.

Gaupe tok 24,1 prosent, kongeørn tok 12,9 prosent, ulv tok 11,2 prosent og bjørn tok 4,7 prosent av sauene det ble utbetalt erstatning for.

Statsforvalteren utbetaler også erstatning for tamrein som blir tatt av rovdyr. I beitesesongen 2022/2023 ble det utbetalt nærmere 88,5 millioner kroner for 20.484 reinsdyr. Gaupe, jerv og kongeørn sto for rundt 30 prosent hver av tapene.