Saken oppdateres...

Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent. Sentralbanken presenterte sin rentebeslutning torsdag.

I desember satte sentralbanken opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har i følge Norges Bank enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3 prosent.

– Stor usikkerhet

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, da prisveksten er klart over målet. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta, men aktiviteten er fortsatt høy, skriver Norges Bank selv om sin beslutning. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten er på vei opp, peker banken på.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til Norges Bank sine nettsider.

Nå blir det dyrere å ha lån. Foto: Vidar Ruud / NTB

Siden forrige pengepolitiske rapport i desember har energiprisene falt mye, og konsumprisveksten har vært lavere enn ventet.

– På den annen side har arbeidsledigheten vært litt lavere enn anslått, og omslaget i norsk økonomi ser ut til å bli mindre markert enn vi så for oss i desember, heter det videre på Norges Bank sine nettsider.

Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover. Komiteen i Norges Bank mener derfor det er behov for å øke renten noe mer fremover enn tidligere anslått for å bringe inflasjonen ned til målet.

Renta avhenger av økonomisk utvikling

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, skriver Norges Bank.

Prognosen for styringsrenten er likevel oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer.