Saken oppdateres...

Resultatet for fjerde kvartal endte på 1247 millioner kroner etter skatt, med en avkastning på egenkapitalen på 18,3 prosent. Det gir et foreløpig årsresultat for 2023 på 3688 millioner kroner, melder Sparebank 1 SMN i en børsmelding torsdag morgen.

- Året banken rundet 200 år har vært preget av svært høy aktivitet. Vi har fusjonert med Sparebank 1 Søre Sunnmøre, økt satsingen innenfor Private Banking, etablert virksomhet i Oslo og styrket mange av våre finanshus i Midt-Norge. I tillegg har vi inngått avtaler om tettere samarbeid med Eika-bankene om forsikring og kreditt. Investeringen legger et godt fundament for videre utvikling og lønnsom vekst, samtidig som vi er robuste nok til å tåle opp- og nedturer, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Styret foreslår et utbytte på 12 kroner per egenkapitalbevis og 860 millioner kroner i samfunnsutbytte.

Resultatene for fjerde kvartal er påvirket av høye inntekter fra sterk rentenetto, samt en gevinst på 414 millioner kroner knyttet til Sparebank 1 Markets sin sammenslåing med markets-virksomheten i Sparebank 1 SR-bank og Sparebank 1 Nord-Norge, opplyser banken.

Utlån har økt med 25,1 milliarder kroner og innskudd har økt med 10,9 milliarder kroner siste tolv måneder. Dette inkluderer fusjonen med Sparebank 1 Søre Sunnmøre. Sparebank 1 SMN har dermed et totalt utlånsvolum på 236,3 milliarder kroner, og samlede innskudd på 132,9 milliarder kroner.

Lavt tapsnivå

Samlede tap på utlån og garantier ble 20 millioner kroner i fjerde kvartal, og gjør at tapsnivået fortsatt er lavt, melder banken.

Det er høy aktivitet og god utvikling i alle forretningsområder i konsernet. Til tross for økte boligrenter og fallende aktivitet i boligmarkedet, kompenserer Eiendomsmegler 1 Midt-Norge med økte markedsandeler. Sparebank 1 Regnskapshuset SMN fikk 1000 nye kunder gjennom oppkjøp og sterk organisk vekst gjennom 2023, melder Sparebank 1 SMN.

Kostnadene i konsernet ble 866 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 646 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Økningen skyldes i hovedsak fusjonskostnader, oppkjøp i regi av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN, flere ansatte som følge av økt satsing i flere divisjoner og regulatoriske krav. Resultatet per egenkapitalbevis ble for året samlet 16,88 kroner. Banken er solid kapitalisert og har gode utsikter til lønnsom drift. Styret foreslår derfor et utbytte på 12 kroner per egenkapitalbevis. 860 millioner kroner går tilbake til allmennytte formål i Midt-Norge gjennom avsetning til samfunnsutbytte.

– Går godt

- Når det går godt med regionen, går det godt for banken. Og når det går godt for banken, kommer det lokalsamfunn og frivillighet til gode gjennom økt samfunnsutbytte. Det er historisk å kunne bidra med nesten en milliard kroner tilbake til samfunnet fra overskuddet vårt i selve jubileumsåret, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Gjennom de siste fem årene har overskuddet fra SpareBank 1 SMN tilført samfunnet i Midt-Norge mer enn 2,6 milliarder kroner i samfunnsutbytte. Av dette er over en milliard kroner delt ut til store og små allmennyttige formål, hovedsakelig i regi av frivilligheten. I 2024 løftes folkehelse som en av de store samfunnsutfordringene som prioriteres innenfor bankens forvaltning av samfunnutbytte. Av dette har styret besluttet å sette av 50 millioner kroner til å støtte hjerneforskningen ved Kavli-instituttet i Trondheim.

LES OGSÅ HOS ADRESSEAVISEN: Her får Moser en kjempegave: – Vi trenger penger

Foreløpig årsresultat 2023: (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor med mindre annet ikke er nevnt):

Resultat etter skatt: 3.688 mill. (2.785 mill.)

Avkastning på egenkapital: 14,4 % (12,3 %)

Ren kjernekapitaldekning: 18,8 % (18,9 %)

Utlånsvekst: 11,9 % (8,1 %)

Innskuddsvekst: 8,9 % (9,6 %)

Tap på utlån og garantier: 14 mill. (netto inngang 7 mill.)

Resultat per egenkapitalbevis: 16,88 kr (12,82 kr)

Foreslått utbytte: 12 kr (6,50 kr)

Foreslått samfunnutbytte: 860 mill. (474 mill.)