Det er Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse blant bankene som viser at det var mindre etterspørsel etter boliglån i tredje kvartal i år. Dette venter bankene også at vil være tilfelle i neste kvartal.

Utlånsrentene økte ganske mye, i takt med rentehevingene fra Norges Bank.

Utlånsundersøkelsen forteller om en økning i antallet boliglånskunder som benyttet seg av muligheten til avdragsfrihet, noe som også har vært tilfelle under pandemien. Spesielt gjelder dette ved nye boliglån. Flere banker venter en liten økning i bruk av avdragsfrihet også i fjerde kvartal.

Ifølge Norges Bank var kredittpraksisen overfor husholdninger samlet sett uendret i tredje kvartal, men flere banker sier de venter en noe strammere praksis i fjerde kvartal.

Bankene rapporterer også om et lite fall i marginene på inntjening, men dette varierer en del. Bankene venter at både finansieringskostnader og utlånsrenter vil øke noe i fjerde kvartal, mens utlånsmarginen ventes å være om lag uendret.

For ikke-finansielle foretak melder bankene samlet om litt lavere etterspørsel i tredje kvartal, og om lag uendret bruk av kreditt, skriver Norges Bank.