Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på 198 700 kroner i 2021. Renteutgiftene utgjorde 70 200 kroner, og gjennomsnittsgjelden per bruker var 2 844 900 kroner, en økning på 5,4 prosent, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittlig jordbruksinntekt, som defineres som gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk etter fradrag av årets underskudd, var 198 700 kroner i 2021. I alt var det 35 935 jordbruksbedrifter med personlige brukere i 2021 og 33 prosent av disse gårdbrukerne hadde negativ eller 0 jordbruksinntekt. 21 prosent hadde jordbruksinntekt på 400 000 kroner eller mer.

Den samlede gjennomsnittlige inntekten for personlige brukere etter rentefradrag og årets underskudd, var 727 100 kroner. Denne inntekten består av lønnsinntekter (45 prosent), jordbruksinntekter (27 prosent), mens kapitalinntekter, andre næringsinntekter og pensjoner utgjorde henholdsvis 15, 13 og 10 prosent, melder SSB.

Best inntekt i Rogaland

Gårdbrukerne i Rogaland hadde høyest jordbruksinntekt, med 289 900 kroner, fulgt av gårdbrukerne i Nordland med 283 600 kroner. Lavest inntekt fra jordbruk hadde gårdbrukerne i Vestland og Agder.

Det var gårdbrukere som drev med svin og/eller fjørfe som hadde høyest inntekt fra jordbruket, med 589 100 kroner, i denne perioden. Deretter kommer brukere med kombinert mjølke- og kjøttproduksjon på storfe med 552 400 kroner. Lavest gjennomsnittlig jordbruksinntekt hadde driftsformene sau med 54 200 kroner og øvrige grovfôretende dyr med 75 500 kroner. De største brukene, som hadde fra 300 - 499 dekar eiendom, og bruk med minst 500 dekar jordbruksareal i drift, hadde en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på henholdsvis 337 500 og 598 200 kroner.

Mye gjeld

Samtidig som det var vekst i inntektene fra 2020 til 2021, er det også betydelig gjeld i sektoren. I 2021 hadde gårdbrukerne i Norge en samlet gjeld på 102,2 milliarder kroner. Dette utgjorde 2 844 900 kroner per gårdbruker, en økning på noe over fem prosent per bruker fra året før. Tallene omfatter både privat gjeld og næringsgjeld.

Mest gjeld i Trøndelag

Gjelden varierte fra drøyt 1,5 millioner kroner per bruker med driftsformen sau, til i underkant av henholdsvis 6,4 og 7,5 millioner kroner per bruker med driftsformene svin og/eller fjørfe, og blandet husdyrhold. Brukerne i Trøndelag og Rogaland hadde mest gjeld med henholdsvis om lag 3,3 og 3,8 millioner kroner per bruker, mens brukerne i Vestland og Troms og Finnmark hadde minst gjeld med henholdsvis 1,8 og 2 millioner kroner. De største brukene, som hadde minst 500 dekar jordbruksareal i drift, hadde en gjennomsnittsgjeld på vel syv millioner kroner, melder SSB.

Kapitalinntekter (renteinntekter, utbytte mv.) varierer svært mye fra år til år og er dominert av et lite antall personer med svært store kapitalinntekter. I 2021 utgjorde dette i gjennomsnitt 108 900 kr som var en økning på over 60 prosent fra 2020.