– Finanstilsynet er kjent med at det kan være krevende for enkelte flyktninger å få tilgang til bank- og forsikringstjenester på grunn av hvitvaskingsregelverkets bestemmelser om legitimering, skriver de i en pressemelding mandag.

De minner om at finansforetak har såkalt kontraheringsplikt, altså plikt til å inngå avtaler etter krav fra en annen, for eksempel en flyktning.

– Det innebærer et ansvar for å legge til rette for finansiell inkludering, herunder å tilby grunnleggende banktjenester og forsikringsprodukter, heter det fra Finanstilsynet.

De understreker at grunnleggende finansielle produkter og tjenester er en forutsetning for å delta fullt ut økonomisk og sosialt i samfunnet, og viser til at det er går fram av hvitvaskingsloven at det finnes unntak.

– Finanstilsynet anser at hvitvaskingsregelverket åpner for at det for visse sårbare kundegrupper, uten legitimasjon som oppfyller alle kravene i hvitvaskingsforskriften § 4-3, kan være tilstrekkelig at kundens identitet bekreftes ved å innhente oppholdskort og foreta annen nødvendig kontroll av identiteten, skriver tilsynet.