– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dermed holder sentralbanken seg fortsatt til rentebanen som ble varslet i siste Pengepolitisk rapport i mars.

Beslutningen ble tatt under onsdagens møte i komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Komiteens beslutning om å holde renta uendret var enstemmig.

Møtet denne uken er et såkalt mellommøte hvor det verken holdes pressekonferanse eller publiseres Pengepolitisk rapport.

Usikkert hvordan økonomien vil utvikle seg

Fra mars i fjor til mars i år steg prisene i Norge med 4,5 prosent.

Samtidig har oppgangen i norsk økonomi fortsatt gjennom vinteren, og ledigheten er lavere enn anslått.

I en pressemelding skriver Norges Bank at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på nær 2 prosent på noe sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenta.

– Økte renter vil dempe presset i norsk økonomi, men sysselsettingen ventes å holde seg høy. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis, skriver sentralbanken.

De understreker likevel at det er stor usikkerhet om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina.

– Det er en risiko for at prisveksten internasjonalt tiltar ytterligere samtidig som veksten svekkes, skriver Norges Bank.

Kan sette renta raskere opp

Sentralbanken varslet i mars at det kan bli sju renteøkninger innen utgangen av neste år, slik at styringsrenta vil ligge på 2,5 prosent idet 2024 tar til.

Under rentemøtet onsdag ble risikoen for at lønns- og prisveksten skyter fart i Norge også drøftet. Samtidig mener Norges Bank at rammen på 3,7 prosent i frontfaget er forenlig med det sentralbanken anslo i mars.

– Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renta bli satt raskere opp enn renteprognosen i forrige pengepolitiske rapport tilsier, skriver Norges Bank torsdag.

Tror på én økning i kvartalet

Makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets skriver i en kommentar at det var som ventet at renta holdes uendret.

– Vi tror fortsatt ikke at Norges Bank vil øke renta mer enn fire ganger per kalenderår og venter én økning i kvartalet gjennom 2023, slik Norges Bank sa i planen sin i mars, skriver han.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund understreker at det er stor usikkerhet om hvordan prisene vil utvikle seg.

– Dagens beslutning om å holde styringsrenta uendret kan bidra til å opprettholde en noe høyere kjøpekraft i boligmarkedet. Den senere tid har vi sett tegn til avkjøling i boligmarkedet, og vi forventer en gradvis moderasjon i boligprisene selv om sentralbanken avventer videre rentehevinger, sier Geving.

Boligprisene nasjonalt steg med 0,3 prosent i april, men justert for sesongvariasjon var prisene uendret, viser tall Eiendom Norge la fram onsdag.