Man kunne få inntrykk av at det verste er over for denne gang da sentralbanksjefen holdt sin årstale til Norges Banks representantskap torsdag kveld.

Prisveksten er tvunget på defensiven, rentenivået trolig på sitt høyeste i denne omgang og kronekursen har styrket seg – alt hovedsakelig takket være rente- og pengepolitikken.

Hun vektlegger nå hvor viktig det er med tillit – tillit til Norges Bank, tillit til pengepolitikken generelt og til inflasjonsmålet spesielt:

– Det handler om at vi må holde ord, vi må sørge for å bringe inflasjonen tilbake til målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til NTB.

Tålmodighet

Fra podiet i den ærverdige speilsalen i Norges Banks enorme hovedkvarter i Oslo sentrum advarte hun mot å være for raskt ute med rentekutt når prisveksten viser tegn til å falle. Kostnadene med å få ned prisveksten kan bli store, ifølge sentralbanksjefen.

– De lønner seg å være tålmodig, sa hun og pekte på en studie Det internasjonale pengefondet av episoder med høy inflasjon siden 1970-tallet. Den viser at land som var tidig ute med å senke renta da prisveksten viste tegn til å avta, opplevde at inflasjonen skjøt fart på ny.

Pilene synes samlet å gå den retningen sentralbanken ønsker med pengepolitikken: Inflasjonen er sakte, men tilsynelatende sikkert, på vei ned, ledigheten er litt økende, men holder seg nokså lav, og presset i økonomien avtar. Det går med andre ord i retning av en myk landing.

– Men renteutgiftene vil jo være høye også i år, og vi må være forberedt på at arbeidsledigheten øker noe fremover, understreker Bache.

Mingling i rådhuset

Tradisjonen tro ble årstalen også i år holdt for rundt 300 gjester i en fullsatt speilsal. Men der fiffen i fjor ble henvist til streetfood på Vippa, er det i år rådhuset i hovedstaden som er åsted for den minst like tradisjonsrike programposten «middag og mingling» når talen er avsagt og salen tømt for tilhørere.

– Vi var veldig fornøyd med arrangementet i fjor. Da ønsket vi å endre rammene litt. I år landet vi på Oslo rådhus, som er Oslos storstue. Vi ser veldig fram til å ha arrangementet der, sier Bache til NTB.

Årstalen er talen sentralbanksjefen holder for medlemmene av Norges Banks representantskap og en rekke inviterte gjester hvert år. De representerer institusjoner og virksomheter i samfunnet – blant annet stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, forvaltningen, finanssektoren, akademia, bransjeorganisasjonene i næringslivet og større enkeltbedrifter.

I fjor gikk Bache tilbake til 1970-tallet – fordi det var da vi sist så tosifrede inflasjonstall – da hun skulle sette tonen for talen. Torsdag gikk hun enda lenger tilbake.

– l år feirer vi 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslover. Han tok viktigheten av tillit til pengenes verdi på alvor. Reformene han gjennomførte, er blitt stående som et vannskille i norsk pengehistorie, sa hun.

Langt fra målet

Pengepolitikken har til hensikt å holde prisveksten nede på 2 prosent over tid. Siden Baches forgjenger i sjefsstolen startet et rentekjør som savner sidestykke i vår tid, er vi tilsynelatende på toppen. Etter totalt 14 renteøkninger på to og et halvt og en styringsrente på 4,5 prosent, er det ikke forhold i økonomien nå som tilsier at vi får enda flere økninger.

– Går det slik vi nå tror, vil det ikke være behov for flere renteøkninger, forsikret Bache.

Riktignok er inflasjonen langt over målet og kommer neppe på 2 prosent i løpet av de neste tre årene. Men den er på vei ned, ifølge Statistisk sentralbyrås månedlige målinger. Bache er vel så opptatt av å ivareta hensynet til høy og stabil sysselsetting og produksjon, som hun er av å sette ned renta så fort som mulig.

Men det er én faktor som nesten uansett utfall kommer til å påvirke bildet: Lønnsoppgjøret. Isolert sett vil en lønnsvekst som overstiger sentralbankens anslag, bidra til å sette press på renta, også i et år da forventningene og kravene om reallønnsvekst er på et nivå vi det er lenge siden vi så maken til.

Ingen formaninger

Norges Banks siste prognose tilsier en lønnsvekst i år på 5 prosent og en reallønnsvekst på 0,6 prosent. Det tilsier en anslått prisvekst på 4,4 prosent i år. Blir lønnsveksten høyere og/eller prisveksten lavere, kan det føre til press på renta.

– Vi har ingen formaninger eller råd til partene i arbeidslivet. Det er opp til dem å forhandle om lønn, understreker Bache overfor NTB.

LO og Fellesforbundet kommer etter alt å dømme til å vedta krav om økt kjøpekraft. Organisasjonene til flere grupper i offentlig sektor har varslet krav om lønnsvekst over det man oppnår i frontfaget.

– Lønnsveksten er et av de forholdene som har betydning for prisveksten, så helt isolert sett, hvis lønnsveksten skulle bli høyere enn det vi har lagt til grunn, så kan det trekke i retning av at det er behov for en strammere pengepolitikk, sier Bache.

– Vi har tillit til at partene i arbeidslivet utfører sitt samfunnsoppdrag på en ansvarlig måte, sier hun.