Statnett har fått tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge en ny transformatorstasjon og nødvendige høyspennings- og hjelpeanlegg nordøst for den eksisterende Orkdal transformatorstasjon.

Samtidig får Tensio TS AS og Elkem Thamshavn AS tillatelser til nye elektriske anlegg ved dagens stasjon og ombygging av eksisterende ledningsanlegg ved stasjonsområdet.

– Utvidelsen er først og fremst begrunnet i behovet for fornyelse av dagens anlegg, og vil legge til rette for et større kraftforbruk i dette området, sier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef i NVE, i en pressemelding.

Som en del av utvidelsen heves spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV. Dette vil bidra til å øke nettkapasiteten og tilrettelegge for videre næringsutvikling i området.

Gjerdes inne

Det nye stasjonsområdet vil være på om lag 30 dekar og skal gjerdes inne. Området skal etableres inn mot en ny fjellskjæring som må sprenges ut under anleggsarbeidene, melder NVE.

Statnett får også tillatelse til å bygge en ny permanent adkomstvei fra Prestmovegen frem til ny stasjon, to skjermingsvoller nord for stasjonsområdet, og en flom- og skredvoll sør for stasjonsområdet.

Negative virkninger av tiltakene er etter NVEs vurdering i hovedsak knyttet til visuelle nærvirkninger for nærmeste boligbebyggelse, beslaglegging av dyrket mark, samt støy og andre ulemper for naboer og dyrehold i anleggsfasen. Det er også forurensingsrisiko i anleggsfasen, som må ivaretas.

Avbøtende tiltak

Det er derfor foreslått flere avbøtende tiltak, som skal bidra til å redusere disse ulempene. Det skal blant annet etableres to skjermingsvoller med bruk av stedegne masser. Dette vil både bidra til å redusere anleggstransport i anleggsfasen og redusere innsyn til ny stasjon fra nærmeste bebyggelse i driftsfasen.

NVE stiller videre krav om at Statnett skal utarbeide en detaljplan for anleggsarbeidene som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. I planen skal Statnett blant annet drøfte og beskrive tiltak for å redusere forurensingsrisiko ved anleggsarbeider, omlegging av bekker, flytting av matjord, aktuell beplanting på skjermingsvoller, trafikksikringstiltak, støvreduserende tiltak og andre avbøtende tiltak for de naboene som berøres av arbeidene.