Bedrifter som håndterer farlig stoff og eksplosiver, må være ekstra beredt på farene som følger ekstremværet, opplyser Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

– Meteorologisk institutt har sendt ut et rødt farevarsel om ekstremt mye regn for sørlige deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Storulykkevirksomheter og andre som håndterer farlig stoff og eksplosiver, må holde seg orientert om faren i sitt område og forberede seg på å håndtere situasjonen på eget anlegg, skriver DSB i en pressemelding.

Flom, skred og kraftig vind kan blant annet føre til ødeleggelser på tanker, rørledninger eller prosessutstyr som inneholder farlig stoff. Spesielt utsatt er også viktige støttesystemer som strøm- og vanntilførsel, påpeker tilsynet.

– Dette kan være kritisk for prosess-styringen eller viktig sikkerhetskritisk utstyr i anlegget. Mulige følgehendelser er direkte utslipp av farlige kjemikalier, brann og eksplosjon i anlegget, heter det videre.

For å hindre alvorlige ulykker har DSB utarbeidet detaljerte råd til de såkalte storulykkevirksomhetene, som det fins rundt 300 av her i landet.

– Virksomhetene må også være klar over at ekstern beredskap som virksomheten vanligvis baserer seg på, kan være opptatt med håndtering av hendelser andre steder i nærmiljøet, understreker DSB.

* Å følge med på værvarsel for sitt område og vurdere situasjonen ut fra tidligere erfaringer, men også med hensyn til uventede hendelser som kan oppstå.

* Å sikre eller flytte løse gjenstander som kan gi ødeleggelser eller utslipp.

* God forankring av fast utstyr som tanker og rørledninger.

* At avløpsveier som kummer og stikkrenner er åpne, og sørg for at vannet ikke forhindres fra å renne unna der det er ment å gjøre det.

* At kritisk strøm- og vanntilførsel er sikret selv om vanlig tilførsel forhindres.

* Å sikre utsatt sikkerhetskritisk utstyr.

* Tilgjengelighet til mest nødvendig beredskapsutstyr dersom veier ødelegges.

* God og tidlig kommunikasjon med kommunen og nød- og beredskapsetatene om farene som vurderes ved anlegget og eventuelt behov for bistand.