Næringsliv

* Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges til å gjelde ut februar. Det innføres regler om tilbakebetaling av tilskudd om de går med overskudd. Det anslås at det må bevilges til sammen 900 millioner kroner for perioden desember-februar.

* Den kommunale kompensasjonsordningen for virksomheter utvides med 500 millioner kroner.

* Kompensasjon for tapt varelager gjeninnføres for desember og januar. Bedrifter kan få kompensasjon for opptil 100 prosent av anskaffelseskostnadene. De kan få støtte selv om de har gitt bort varer til veldedige formål.

* 4 milliarder kroner settes av til lønnsstøtteordning for desember-februar. 105 millioner kroner settes av til Skatteetaten for å administrere ordningen.

* Forenklede regler for å utsette innbetaling av forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, moms og andre avgifter. Ordningen gjelder krav som forfaller før 31. mars. Forsinkelsesrenten settes ned. Det anslås at staten vil tape 200 millioner kroner på ordningen.

* Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres og varer ut juni. Regjeringen foreslår at den samlede garantirammen skal være 50 milliarder kroner.

Kultur, idrett og frivillighet

* 400 millioner kroner til å forlenge kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet ut juni.

* 85 millioner kroner til å forlenge støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer til ut juni.

* 300 millioner kroner til gjeninnføring av stimuleringsordningen for kultursektoren.

* 300 millioner kroner til å styrke etablerte ordninger for kultursektoren for å støtte kunstnere, filmprodusenter og komponister.

* 100 millioner kroner til statsstøttede teatre og scener.

* 600 millioner kroner for å dekke tap ved avlyste arrangementer.

Helse, vaksiner og tester

* 5 milliarder kroner til anskaffelse av koronatester

* 1,5 milliarder kroner til vaksiner

* 700 millioner kroner til koronamedisiner

* 1,5 milliarder kroner i pandemistøtte til sykehusene

* 200 millioner kroner til smittevernutstyr til et nasjonalt beredskapslager

* 300 millioner kroner til beredskap og merarbeid i helseetatene og Helse- og omsorgsdepartementet

* 82,5 millioner kroner til fastleger og legevakt

* 39 millioner kroner til undervisningsstillinger for øke intensivkapasiteten

Kollektivtrafikk og fly

* Totalt økes støtten med 1,5 milliarder kroner

* 800 millioner kroner til togselskaper

* 600 millioner kroner til fylkeskommunal kollektivtransport (på toppen av 250 millioner kroner bevilget i budsjettet) og 50 millioner kroner til kompensasjonsordning for kommersielle buss- og båtruter.

* 110 millioner kroner til flyselskaper. Regjeringen foreslår også å vente med å gjeninnføre flypassasjeravgiften til 1. juli 2022.

Tiltakspakke for studenter og studiesteder

* 100 millioner kroner til universiteter, høyskoler og fagskoler så de kan gi faglig støtte og unngå at studenter blir forsinket eller slutter.

* 40 millioner kroner til psykososiale tiltak for studenter gjennom studentsamskipnadene.

* Tilbud om ekstra studielån på 3.000 kroner for å dekke strømutgifter. Retten til å få betalingsutsettelse på studielånet utvides. Utgiftene utgjør 196 millioner kroner.

* Studenter som jobber i helse og omsorg, barnehager og skoler kan i hele 2022 tjene mer enn det reglene normalt tillater, uten at studiestøtten blir redusert.

* 14,3 millioner kroner skal gå til 300 nye studieplasser for sykepleiere. Studiestedene skal prioritere videreutdanninger.

Barn og sårbare grupper

* 50 millioner kroner til frivillig sektor for tiltak som skal motvirke ensomhet og passivitet

* 10 millioner kroner til hjelpetelefoner for barn og unge og for foreldre

* 7,5 millioner kroner til en tilskuddsordning mot vold og overgrep

Annet

* 79 millioner kroner til utvidelse av introduksjonsprogram og norskkurs for innvandrere

* 9,5 millioner kroner til tros- og livssynssamfunn for å støtte digitale arrangementer