Det er over to år siden Høyesterett avsa dom og konkluderte med at vindkraftutbyggingen på Fosen var ulovlig og i strid med samenes menneskerettigheter.

Dommerforeningen minner om at Høyesteretts dom er endelig straks den er avsagt. Det betyr at dommen må respekteres også i en midlertidig fase, fram til nye vedtak er truffet.

– Dette er særlig viktig når domstolene konstaterer menneskerettighetsbrudd, og den midlertidige fasen trekker ut i tid. Med andre ord er ikke situasjonen slik den har vært de siste to årene holdbar, sett fra et rettsstatsperspektiv, sier Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad.

SV påpeker at det er alvorlig når Dommerforeningen må presisere at landets myndigheter er forpliktet til å følge en høyesterettsdom.

– Vi vil spørre hva de har gjort for å respektere dommen i en midlertidig fase slik Dommerforeningen sier myndighetene må, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Det har vært flere store demonstrasjoner og aksjoner på grunn av Fosen-dommen.