Tallet er inflasjonsjustert og kommer fram i en rapport levert av Nofima og Menon Economics på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

I mengde var 2021-fangsten på 2,59 millioner tonn fisk og skalldyr, en svak nedgang fra 2,62 millioner tonn året før. Men selv med en liten reduksjon i fangstmengden økte den samlede førstehåndsverdien med 1,1 milliarder kroner til 23,9 milliarder. I prosent er dette en økning på 4,5 prosent fra året før.

Folk i arbeid

18.800 personer arbeidet i 2021 i fiskenæringen. Av disse jobbet 10.700 direkte i fiskeriene, mens 8.100 jobbet i leverandører til næringen.

– Selv med strukturering og færre fartøy, har fiskeriene fortsatt stor betydning for bosetting og næringsutvikling i mange kommuner, sier forsker Audun Iversen i Nofima.

Den direkte verdiskapingen er fordelt på cirka 250 kommuner, ifølge rapporten. Fiskeribedriftene er i stor grad konsentrert i Nord-Norge og på Vestlandet, slik at de samlede ringvirkningene er størst i disse regionene. Samlet syssel­setting­ er størst i Troms og Finnmark (3.800 sysselsatte), Møre og Romsdal (3.400 sysselsatte), Vestland (3.200 sysselsatte) og Nordland (3.000 sysselsatte).

Ringvirkninger

Norske fiskerier gir betydelig verdiskaping. Ifølge rapporten var netto verdiskapning fra norske fiskerier 21,4 milliarder kroner i 2021.

– Verdiskapingen i fiskeflåten var på 13,8 milliarder, mens 7,6 milliarder av verdiskapingen er ringvirkninger hos flåtens leverandører, sier prosjektleder Roy Robertsen i Nofima.

Den direkte verdiskapingen i fiskeriene fordeler seg med 46 prosent som arbeidsgodtgjørelse til fiskerne, 45 prosent som overskudd til kapitaleierne og 9 prosent i skatt til stat, fylker og kommuner.

Færre fartøy

Antall fartøy har ligget relativt stabilt på 6.000 de siste årene, men gikk i fjor ned til 5.600. Mye av flåten er fortsatt små fartøy under elleve meters lengde. Disse utgjør 80 prosent av fiskeflåten, men en stadig større del av fangsten blir tatt av større fartøy, heter det i rapporten.

– Endring i flåtestruktur og nybygging fører også til endringer i ringvirkningene, både i sammensetningen av hva som kjøpes, og geografiske endringer, sier forsker Thomas Nyrud i Nofima.