Det var om lag 366.000 personer som mottok uføretrygd i Norge ved utgangen av 2023, viser tall fra Nav. Det tilsvarer vel 10 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, en svak nedgang i andelen fra året før.

Likevel har antallet uføretrygdede økt med 2200 fra 2022.

– Antallet personer som mottar uføretrygd, har vokst jevnt i flere år. Men i løpet av 2023 ser vi at uføreandelen går ned, noe som skyldes en større vekst i befolkningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte I Nav.

Ingen nedgang blant de yngste

I løpet av 2023 ble det 26.900 nye uføretrygdede, mens 24.700 personer sluttet å motta uføretrygd.

Tallene viser at uføreandelen gikk ned for de over 45 år, mens den holdt seg stabil for aldersgruppene under 45 år.

De eldste uføretrygdede i befolkningen utgjør over halvparten av alle uføre.

Trolig flere uføre i 2024

Navs prognoser anslår at det blir en større vekst i antall mottakere av uføretrygd i 2024. Det er ventet en økning på 1,6 prosent fra desember 2023 til desember 2024.

– Veksten i anslaget er sterkere enn de to foregående årene, og det skyldes at vi forventer at flere vil gå fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til uføretrygd i året som kommer, sier Holte.

Etter 2020 har færre gått fra AAP til uføretrygd enn årene før, og i stedet blitt lenger på AAP. Dette skyldes virkningene av pandemien og midlertidige endringer i regelverket. I 2024 vil flere nå maksimal varighet på AAP, noe Nav tror vil føre til at flere avklares for uføretrygd.

Nav regner med at det blir 372.450 mottakere i desember 2024, som vil si i underkant av 10,4 prosent av befolkningen. Året etter ventes en andel på 10,6.

Dobling av unge uføre i Oslo

De siste årene har antallet unge uføre i Oslo doblet seg. Rundt 1800 av de uføre er unge under 30 år, og det er den aldersgruppen som har økt mest i Oslo de siste ti årene.

Noen av årsakene til at Oslo ligger lavest blant fylkene er at Oslo har en ung befolkning, en høy andel sysselsatte og et fleksibelt og variert arbeidsmarked.

For ti år siden var andelen unge personer som var ufør i Oslo, 737 personer.