Saken oppdateres...

Polaris Media rapporterer en EBITDA (resultat før skatt og avgifter) før engangseffekter på 57 millioner kroner i fjerde kvartal 2023. Resultatet er 19 millioner kroner (-25 prosent) svakere enn i samme periode i 2022, opplyser mediekonsernet i en børsmelding torsdag morgen.

EBITDA for hele 2023 endte på 237 millioner kroner før engangseffekter. Dette er 96 millioner (-29 prosent) lavere enn resultatet i 2022. Veksten i konsernets digitale inntekter fortsatte i fjerde kvartal. De endte 12 prosent høyere enn samme periode året før. Polaris Medias brukerinntekter økte med to prosent i kvartalet, og veksten på 23 prosent i digitale abonnementsinntekter kompenserte for nedgangen i papirbaserte inntekter. I løpet av året økte antall digitale abonnement med 19 prosent til 392 000. Totalt antall abonnement ved utgangen av året var 623 000, som er to prosent høyere enn ved utgangen av 2022.

- Vi har lyktes godt med de digitale brukerinntektene. Den digitale transformasjonen i mediehusene har skutt ytterligere fart i året som har gått. Det er gledelig å se at veksten i digitale abonnement gjør at vi også har vekst i den samlede abonnementsmassen, til tross for stort frafall på papir, sier konsernsjef Per Axel Koch i nevnte børsmelding.

Abonnement opp - annonser ned

– Antall digitale abonnement er nå 392 000 og utgjør 63 prosent av konsernets samlede abonnementsmasse. Vi er også fornøyde med at mange av våre mediehus gjør det svært godt på offisielle bransjemålinger av lesertall digitalt. Vi har med dette et solid fundament for ytterligere å styrke vår digitale posisjon både i Norge og Sverige, sier Koch.

I likhet med tredje kvartal, var svakere annonseinntekter sammen med reduserte inntekter fra trykk og distribusjon, hovedårsaken til resultatnedgangen i fjerde kvartal. Konsernets annonseinntekter endte 28 millioner kroner (- 9 prosent) lavere enn i fjerde kvartal 2022. Nedgangen var i sin helhet drevet av svakere papirbaserte inntekter, som falt med 16 prosent. De digitale annonseinntektene endte på nivå med fjoråret, opplyser konsernet.

– Annonsemarkedet er fortsatt krevende både i Norge og Sverige. Der ligger hovedutfordringen for mediehusene. I tillegg ser vi et tiltakende fall i etterspørselen etter papiraviser, noe som også påvirker lønnsomheten i trykkeri- og distribusjonsvirksomheten vår, sier Per Axel Koch.

Bemanningstiltak

Betydelige effektiviseringstiltak I fjerde kvartal ble det gjennomført en ytterligere nedbemanning på 95 årsverk i mediehusene i Stampen Media i Sverige. Dette kom i tillegg til 26 årsverk i første kvartal 2023. Det er også gjennomført større strukturelle endringer i den svenske distribusjonsvirksomheten, herunder en reduksjon på 77 årsverk, for å tilpasse kostnadsnivået til lavere papirbaserte inntekter i mediehusene.

I den norske virksomheten er en bemanningsreduksjon på 90 årsverk under gjennomføring i 2023 og 2024, hvorav 40 årsverk i trykkerivirksomheten. Konsolideringen av de to trykkeriene i Midt-Norge gjennomføres i første halvår 2024. Sammen med effektiviseringstiltak i øvrige trykkerier og strukturelle endringer i distribusjonsvirksomhetene i Norge og Sverige, vil dette gi vesentlige besparelser i konsernets papirverdikjede, som det heter i mediekonsernets børsmelding.

– Tiltakene er nødvendige for å løfte de finansielle resultatene både i Norge og Sverige. Deler av effektene ble realisert i 2023, og bidro til at de underliggende driftskostnadene i fjerde kvartal ble redusert med tre prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Størsteparten av effektene realiseres imidlertid i 2024, forklarer Koch.

Konsernet forventer at tiltakene gir en samlet bruttobesparelse på 300 millioner kroner, med helårseffekt fra 2025.

– Dette vil gi konsernet en buffer til å håndtere fortsatt krevende markedsforhold og underliggende kostnadspress som følge av fortsatt høy inflasjon i Norge og Sverige, sier Koch.

Av kvartalsrapporten fremgår det at underliggende EBITDA i mediehusene i Stampen Media økte fra 27 millioner kroner i fjerde kvartal 2022 til 36 millioner i 2023. Effektiviseringstiltakene og nye trykkeriavtaler var hovedårsakene til resultatforbedringen i kvartalet.

Finn.no-verdi

Polaris Media verdsetter sin eierandel på 9,99 prosent i FINN.no til 3 milliarder kroner ved utgangen av året. Verdien er knappe 100 millioner lavere enn verdsettelsen i tredje kvartal. I kvartalsrapporten opplyser konsernet at det i fjerde kvartal er implementert en ny metode for verdsettelse av aksjeposten.

MN24 er eid av Polaris Media. Ansatte i MN24 og samarbeidsavisene Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Frøya.no, Hitra-Frøya, Innherred, Opp, Stjørdals-Nytt, Steinkjer24 og Trønderbladet, kan eie aksjer i konsernet.