Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, er ansvarlig for kadaverundersøkelsene og å påvise rovviltskade. Foto: Naturoppsynet / Miljødirektoratet

Trøndelag med størst tap av sau til rovdyr i 2020

4 566 sau og lam ble erstattet i Trøndelag i fjor, opplyser Miljødirektoratet.

Alle de store rovdyrene, inkludert kongeørn, men med unntak av ulv, er representert som tapsårsaker, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet (se fakta for alle fylker under).

Foto: Miljødirektoratet

Antallet sauer tatt av rovvilt i Norge er mer enn halvert siden 2010, heter det i samme pressemelding, og lå i ifjor på rundt 15 000 dyr.

– Det er gledelig at nedgangen fortsetter, selv om hvert tap er alvorlig for de som opplever å miste dyrene sine, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

God effekt å skille dyr

- Vi ser at det har god effekt å skille rovvilt og beitedyr med bruk av forvaltningsområder. I tillegg har vi og statsforvalteren en god dialog med sauenæringen og lokale aktører når det gjelder tiltak og vi gjør uttak av skadegjørende rovvilt,

Nesten alle erstatningssøknadene for tap av sau til rovvilt i 2020 er behandlet av statsforvalteren, og det er registrert en nedgang sammenlignet med året før, opplyser direktoratet.

Følg MN24 på Facebook

Ikke færre beitedyr

Antallet beitedyr økte i følge Landbruksdirektoratet med 11 prosent i perioden 2007 til 2017, og hadde også en liten økning fra 2019 til 2020. Rovviltbestandene er relativt uendret over de siste ti årene. Dermed er det ikke sannsynlig at endringer i antall rovvilt eller sau påvirker nedgangen på landsbasis, selv om det er regionale forskjeller.

Uttak av to bjørner i Namdalen gjorde at tapene til bjørn i dette området ble kraftig redusert i 2020, sammenlignet med året før. Tap til bjørn vil i stor grad være avhengig av enkeltindivider, og tallene vil derfor variere en del fra år til år.

Antallet sauer tatt av jerv, gaupe, ulv og kongeørn er relativt uendret siden 2019. Jerv står fremdeles for størstedelen av tap av sau samlet sett.

LES OGSÅ: Koronakrisen utløste ny og uventet suksess (+)

Mest tap i Trøndelag

Trøndelag er altså det fylket i landet der tapet til rovvilt er størst. 4 566 sau og lam ble erstattet i 2 020, og alle de store rovdyrene, inkludert kongeørn.

I 2020 er det utbetalt kr 37,7 mill. til erstatning for tap av sau og lam til rovvilt, I 2019 ble det utbetalt kr. 44,6 millioner.

Når man skal finne ut om et beitedyr har blitt tatt av rovvilt rykker Rovviltkontaktene i SNO ut. Dette skjer etter meldinger fra saueeiere ved mistanke om tap til fredet rovvilt. Statens Naturoppsyn undersøker dyrene og dersom de konkluderer med at tapsårsaken er fredet rovvilt har saueeier automatisk rett til erstatning for det aktuelle dyret.

Erstatning utbetales også for tap statsforvalteren vurderer som sannsynlig at stammer fra fredet rovvilt, ut fra kunnskap om tapsårsaker i området og lokale rovviltforekomster.

LES OGSÅ: Fra Frøya for å fore to millioner fisk (+)