Slik blir Oppvekstsenter vest seende ut når det står ferdigstilt i 2022. Foto: Norconsult

Første spadetak for den nye skolen i Inderøy

FuglesangDahl står for byggingen av Oppvekstsenter vest, som etter planen skal stå klar til å ta imot elever høsten 2022. Nå tas de første spadetakene.

Sammen med FuglesangDahl er også grunnentreprenør Letnes Entreprenør med på laget. De gleder seg stort til å se tegningene bli realisert i et bygg og uteområde.

I et informasjonsskriv fra Inderøy kommune meddeler de at arbeidet på tomta forventes å starte nå. I den første perioden vil det hovedsakelig foregå sprengningsarbeid og massetransport på tomta rundt bygget og parkeringsplassen.

Slik blir den sørlige fasaden seende ut. Foto: Norconsult

Alternativ vei under byggeprosessen

Oppvekstsenteret består av en skoledel med trinnarealer for til sammen 180 elever, og en barnehavedel som totalt har 82 plasser inkludert en naturbarnehagegruppe.

Det første arbeidet på tomta er anslått å vare fram til påske, og det gjeldende området vil bli gjerdet inn og skiltet før oppstart.

Det blir en del trafikk på veg opp til byggetomta, og myke trafikanter bes bruke alternativ veg i den grad det lar seg gjøre.

Rød markering viser adkomstvei til byggeplassen, mens gul markering viser gangvei for myke trafikanter.

Byggeplassen med tilhørende aktiviteter vil etter hvert endre seg, noe som også medfølger endring i nødvendige sikringstiltak.

– Kommunen oppfordrer alle om å respektere skilting og sperringer slik at byggeperioden kan gjennomføres uten større ulemper for noen av partene, avslutter de.