Rapporten, som kom tirsdag, gir en årlig oversikt over helseutfordringene i norsk oppdrettsnæring og hos vill laksefisk. For første gang kan rapporten vise en oversikt over hovedkategorier av dødsårsaker for oppdrettslaks. Oppdrettsselskapene har selv delt data om dette i industriinitiativet AquaCloud.

Rapporten kommer bare noen dager etter at Salmar-gründer Gustav Witzøe nylig gikk ut og selv slo fast at utviklingen i sjømatbransjen har gått feil vei. Dette kom etter en rekke artikler i flere medier om en rekke kritikkverdige forhold hos flere oppdrettsaktører. Sykdom og død blant oppdrettsfisken har vært blant det mest sentrale her.

62,8 millioner laks (16,7 prosent) og 2,5 millioner regnbueørret (14 prosent) døde i sjøfasen av produksjonen i 2023, melder Veterinærinstituttet. For laks i sjøfasen er dødelighetstallene, både i antall og prosentvis, de høyeste registrert så langt, med store regionale forskjeller.

Infeksjonssykdommer er den viktigste årsaken til dødelighet i norsk fiskeoppdrett, i følge Veterinærinstituttet. Hovedårsakene til dødelighet registrert på nasjonalt nivå var såkalte «infeksjonssykdommer» med ca. 38 prosent og «skader (traume)» med ca. 33 prosent og «ukjent årsak» på tredjeplass med ca. 20 prosent. «Fysiologiske årsaker» er 4,5 prosent, «miljøforhold» 2,9 prosent, «andre årsaker» 2,0 prosent. I 2023 var det 355 lokaliteter med matfisk laks som deltok, tilsvarende 43 prosent av stående masse i sjø.

Problem

– Infeksjonssykdommene er et omfattende problem både for fiskens velferd og overlevelse sjøen. Det eksisterer mye kunnskap om hvordan smitterisiko kan reduseres og det er et stort potensiale for forbedring. Det krever at kunnskapens tas i bruk og omsettes til handling i oppdrettsnæringen, sier avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

– Årets rapport har et styrket datagrunnlag. Vi ser at de seks dødelighetskategoriene hvor næringen selv har registrert dødelighet, sammenfaller og styrker våre egne spørreundersøkelser. Vi har nå et godt faktagrunnlag som næring og forvaltning kan jobbe ut fra for å løse utfordringene, sier Ingunn Sommerset, redaktør for Fiskehelserapporten, i en pressemelding.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) ble i 2023 stadfestet på 18 lokaliteter i Norge, i følge Veterinærinstituttet. I tillegg var det mistanke om ILA på ytterligere fem lokaliteter. Lakselus er fortsatt den største parasittutfordringen og sykdomsdriveren hos oppdrettet laksefisk i sjø. I 2023 var flesteparten av avlusningene medikamentfrie, selv om det var en nedgang på 17 prosent i antall slike behandlinger fra året før.

Villfisk og fremmede arter

Pukkellaks er en fremmed fiskeart med naturlig utbredelse i Stillehavet, men har spredd seg til begge sider av det nordlige Atlanterhavet etter omfattende utsettinger i Russland. I 2023 var det en ny invasjon i Norge med bekjempelsestiltak, og registrert fangst av 364 000 pukkellaks. Veterinærinstituttets helseovervåkning i 2023 påviste ingen alvorlige meldepliktige fiskesykdommer hos undersøkt pukkellaks.

I tillegg til fisk i selve opdpretten, ble antall døde settefisk (over 3 gram) i 2023 rapportert å være 37,7 millioner laks og 2,4 millioner regnbueørret.