En undersøkelse gjennomført av MN24 viser at det rett før jul 2023, er 333 personer med direktørtittel i departement, direktorat, tilsyn og ulike nasjonale og regionale helseforetak.

Dette er personer de ulike helsevirksomhetene selv oppgir å ha en eller annen form for direktørtittel. Antallet direktører har så vidt MN24 økt med 10 prosent siden starten av fjoråret, fra 302 per januar 2022.

Se oversikten over antall direktører i norsk statlig helsebyråkrati nederst i saken.

Hele 333 direktører – kun 278 intensivplasser

Til sammenligning er det ifølge flere kilder nå oppgitt å være 278 intensivplasser ved norske sykehus. Det tallet har stått stille på tross av pandemien, har aviser som Vårt Land og Aftenposten skrevet.

Så sent som 16.oktober skrev VG at tallet fortsatt står stille, selv om det etter pandemien ble satt fokus på dette.

LES OGSÅ: Ikke flere intensivplasser nå enn før pandemien.

56 direktører i Helse- og omsorgsdepartementet

Aller flest direktører på ett sted er det naturlig nok i Helse- og omsorgsdepartementet. Under statsråd Ingvil Kjerkol er det nå hele 56 personer med tittelen direktør i en eller annen form.

I Helsedirektoratet har toppsjef Bjørn Guldvog ikke bare to assisterende direktører, der Espen Rostrup Nakstad er den mest kjente. Han har ytterligere syv med tittelen direktør, selv om ikke alle er en del av den indre ledergruppen.

Dagens struktur innen helsebyråkratiet er bygd opp gjennom de siste årene, og har slått ut i at man har et departement, et direktorat, et tilsyn, regionale foretak og lokale foretak under der igjen. Det fins også en rekke nasjonale foretak, med egen ledelse. Alle disse virksomhetene har dessuten egne styrer. Alt dette utløser åpenbart behov for mye ledelse i alle deler av landet.

– Mange «fagdirektører»

Underdirektør i Helse- og Omsorgsdepartemetet, Andreas Keus, sier i en e-post til MN24 at omtrent 20 av de 56 direktørene i departementet har tittelen fagdirektør, uten formelt leder- og personalansvar.

En fagdirektør er ofte en høyt rangert rådgiver med faglig lederansvar. Tross mangel på leder- og personalansvar, kan fagdirektører ofte være en del av direktørgruppen i ulike helseforetak.

– For departementets del er de fleste av direktørtitlene, og økningen av disse, knyttet til tittelen fagdirektør. Antallet avdelingsdirektører ligger ganske stabilt, skriver Keus.

– I Helse- og Omsorgsdepartemetet sitter det ingen fagdirektører i ledelsen.

Andreas Keus, underdirektør i kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: HOD

På spørsmål om hva formålet med å ha en fagdirektør er kontra eksempel en spesialrådgiver, og hvordan dette påvirker ressursbruket i helsetjenesten, svarer Keus at:

– Årsaken til at tittelen fagdirektør eksisterer er et resultat av de ordinære lønnsforhandlingene, og reflekteres derfor i Hovedtariffavtalen.

– Bruk av tittelen fagdirektør påvirker ikke Helse- og Omsorgsdepartementets ressursbruk. De enkelte virksomhetene må svare for seg.

– Andre virksomheter som er knyttet til Hovedtariffavtalen må svare for sin bruk av tittelen.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng sier til MN24 at behovene i norsk helsevesen har endret seg:

– Pandemien viste oss hvor viktig det er at sykehusene raskt kan omstille seg og legge til rette for å øke antallet intensivplasser når det er behov. Hva som er behovet i dag, er ikke det samme som våren 2020, men regjeringen har satt som mål at kapasiteten skal økes. Det viktigste da er å utdanne tilstrekkelig fagpersonell. Antall utdanningsstillinger i intensivsykepleie er mer enn doblet siden 2020. Det er den faste og fleksible kapasiteten i tjenesten som vil være avgjørende i krisesituasjoner, ikke hvor mange som har en direktørtittel i en helsetjeneste som sysselsetter over 430 000 personer.

Helse Bergen har 31 direktører – kaller det «flat lederstruktur»

Flest direktører i et enkelt helseforetak er det i Helse Bergen. Der er det ifølge foretakets egen nettside hele 31 direktører innenfor alt fra ren administrasjon til HR, teknologi og kommunikasjon.

«Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ein flat leiarstruktur. I alt 30 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør», skriver Helse Bergen på sin egen nettside.

I alle de helsevirksomhetene MN24 har kartlagt, er det i tillegg et stort antall med en eller annen sjefstittel eller ledertittel i tillegg til direktørene. I tillegg til alt dette er det selvsagt direktører og andre ledere i kommunal helsetjeneste.